Opšti uslovi

§1. Područje primene

Opšti uslovi poslovanja važe za sve poslovne odnose i/ili ugovore koji se zaključe sa firmom Clean & Tidy d.o.o., Beograd. Oni su podložni izmeni i/ili dopuni uz isključivu pisanu saglasnost ugovornih strana.

Korisnik u smislu Opštih uslova poslovanja je fizičko lice sa kojim se ulazi u poslovni odnos bez da se istom Korisniku može pripisati status pravnog lica i/ili lica koje može samostalno da obavlja delatnost.

Preduzeće u smislu Opštih uslova poslovanja je fizičko ili pravno lice sa kojim se ulazi u poslovni odnos a koje je registrovano kod nadležnih organa za obavljanje delatnosti odnosno lice koje je uredno evidentirano u privrednom registru.

Nalogodavac u smislu Opštih uslova poslovanja je Korisnik ili Preduzeće.

§2. Vrsta i obim usluge

1. Usluga čišćenja se u glavnom pruža u redovno radno vreme, tokom radnih dana. Odstupanje je moguće ukoliko je isto definisano i obostrano usaglašeno pisanim putem.

2. Nakon izvršenih radova čišćenja koji su okončani posle redovnog radnog vremena Nalogodavca, firma Clean & Tidy d.o.o. se obavezuje da zatvori sve prozore, ugasi sva svetla i zaključa sva vrata.

3. Pod okolnostima iz tačke 2., za slučaj da Nalogodavac raspolaže sa alarmnim sistemom, isti se obavezuje da besplatno uputi firmu Clean & Tidy u način rukovanja sistemom kao i da je informiše o nadležnoj službi nadzora/obezbeđenja koju je isti eventualno angažovao kao i o kontakt telefonu za hitni slučaj. Za slučaj aktivacije alarma Nalogodavca, firma Clean & Tidy zadržava pravo da zahteva nadoknadu troškova ukoliko se javi potreba da radnik firme Clean & Tidy mora da ostane na objektu izvođenja radova ili da se vrati na isti.

§3. Osoblje

1. Firma Clean & Tidy stavlja na raspolaganje neophodan personal.

2. Radnicima firme Clean & Tidy je izričito zabranjeno da imaju bilo kakav uvid u dokumenta ili bilo kakav pisani ili štampani materijal Nalogodavca kao i otvaraju ormane, radne stolove ili bilo koje druge prostore za odlaganje materijala Nalogodavca.

3. Radnici firme Clean & Tidy se obavezuju da čuvaju bilo kakve informacije, do kojih eventualno mogu da dođu tokom urednog obavljanja posla kod Nalogodavca, kao poverljive a u cilju zadržavanja maksimalne diskrecije Nalogodavca.

§4. Sredstva za čišćenje i uređaji

1. Firma Clean & Tidy obezbeđuje namenska sredstva za čišćenje i negu kao i odgovarajuće uređaje u količini koja zadovoljava potrebe posla koji je ugovoren. Nalogodavac obezbeđuje vodu, struju, prostor za odlaganje smeća kao i potrošni materijal (ubruse, peškire, sapun i sl.) za mokre čvorove. Takođe, Nalogodavac o svom trošku obezbeđuje prostor za odlaganje i čuvanje opreme i materijala firme Clean & Tidy a koji prostor (prostor, orman ili slično) se zaključava i obezbeđuje istu sigurnost kao i što je ima ostala imovina Nalogodavca.

§5. Garancija

Očigledni nedostaci izvršene usluge se moraju odmah reklamirati na licu mesta a u slučaju da isti nisu otklonjeni tada Nalogodavac se obavezuje da najkasnije u roku od 24h od trenutka izvršenja odnosne usluge pošalje pisanu reklamaciju. Firma Clean & Tidy se obavezuje da otkloni uredne i osnovane reklamacije Nalogodavca u roku od 48h od prijema odnosne reklamacije.

§6. Ključ od prostora koji je predmet čišćenja Nalogodavac se obavezuje da firmi Clean & Tidy besplatno obezbedi ključ od prostorija koje su predmet čišćenja ili da na bilo koji drugi način obezbedi nesmetan pristup objektu od strane radnika firme Clean & Tidy. U slučaju da je firmi Clean & Tidy poveren ključ i isti se izgubi, firma Clean & Tidy se obavezuje da Nalogodavcu nadoknadi dokumentovani trošak izrade novog ključa a koji trošak je ograničen na 100 EUR (slovima: sto eur), u dinarskoj protivvrednosti.

§7. Podugovaranje

Firma Clean & Tidy zadržava pravo da podugovori poverene radove pri čemu je isto ne oslobađa od odgovornosti prema Nalogodavcu.

§8. Prekid radova

1. Prekid radova je moguć u slučaju više sile koja je priznata pozitivnim zakonskim propisima na snazi u Srbiji u kom slučaju firma neće trpeti posledice.

2. U slučaju prekida radova pod okolnostima gde je firma Clean & Tidy primila avansnu uplatu od strane Nalogodavca, firma Clean & Tidy se obavezuje izvrši povraćaj tako primljenih sredstava u slučaju da nije nadoknadila takve radove Nalogodavcu u narednom periodu i ili pružila druge usluge koje su prethodno obostrano usaglašene.

§9. Neplaćanje Nalogodavca

U slučaju docnje u plaćanju Nalogodavca, obaveza firme Clean & Tidy da pruži ugovorenu uslugu čišćenja/održavanja miruje čime obaveza plaćanja od strane Nalogodavca za izvršene usluge ostaje. U slučaju docnje u plaćanju Nalogodavca za izvršene usluge, firma Clean & Tidy ima pravo da zahteva zakonsku zateznu kamatu. Nalogodavac se obavezuje da ne stupa u kontakt sa radnicima firme Clean & Tidy u smislu poveravanja istog ili drugog posla van onog koji je ugovoren sa firmom Clean & Tidy. Ovo ograničenje važi tokom trajanja ugovora sa firmom Clean & Tidy kao i šest meseci nakon isteka istog. U slučaju kršenja ove obaveze, Nalogodavac je u obavezi da obešteti firmu Clean & Tidy jednokratnim plaćanjem kaznenog paušala u iznosu od 2.000 EUR (slovima: dve hiljade eur), u dinarskoj protivvrednosti.

§11. Odgovornost i ograničenje odgovornosti Za štete koje su nastale grubom nepažnjom ili nemarom radnika firme Clean & Tidy, ista odgovara u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima na snazi u Srbiji. Iz odgovornosti firme Clean & Tidy su isključene bilo kakve eventualne štete koje su netipične i ili nepredvidive. Ovde se naročito misli na inventar koji je podložan prirodnom habanju kao a naročito inventar kao što su (rolo)zavese, grejne instalacije, električni uređaji itd.

Odgovornost firme Clean & Tidy je ograničena na iznos koji odgovara vrednosti iz zaključenog ugovora za mesec u kome je nastala eventualna šteta. U slučaju štete, Nalogodavac se obavezuje da istu odmah pisanim putem prijavi firmi Clean & Tidy, a najkasnije u roku do 24h nakon nastanka štete. Propuštanjem ovog roka, Nalogodavac gubi pravo na nadokandu opravdane štete prema ovim uslovima poslovanja.

§12. Plaćanje

1. Plaćanje izvršene usluge se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od izvršenja iste, ukoliko drugačije nije određeno posebnim ugovorom i ili prihvatom ponude.

2. Eventualni dodatni / naknadni radovi se imaju platiti u roku od 15 (petnaest) dana od izvršenja istih, ukoliko drugačije nije određeno posebnim ugovorom i ili prihvatom ponude.

3. Nalogodavac ima pravo da obustavi plaćanje samo onog dela računa za izvršene usluge koji je sporan. Nesporni iznos se mora platiti u predviđenom roku. Propuštanjem roka za plaćanje nespornog iznosa, firma Clean & Tidy zadržava pravo da zahteva zakonsku zateznu kamatu.

4. Za rad van redovnog radnog vremena, vikendom ili praznicima, firma Clean & Tidy naplaćuje dodatni paušal koji iznosi 100% redovne cene, izuzev ukoliko nije drugačije određeno posebnim ugovorom ili ponudom.

§13. Korekcija cene

Cene koje su date u ponudi firme Clean & Tidy su fiksne tokom trajanja ugovorne obaveze, izuzev u slučajevima gde je to drugačije definisano ugovorom sa Nalogodavcem ili u slučaju rasta EUR/RSD za više od 7%. Jedinične cene date u ponudi firme Clean & Tidy važe za period od 30 (trideset) dana od datuma odnosne ponude. Nakon isteka ovog roka, ponuda je podložna ponovnoj konfirmaciji od strane firme Clean & Tidy.

§14. Početak važenja ugovora i izmene

1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

2. Za slučaj da između Nalogodavca i firme Clean & Tidy ne postoji poseban ugovor, stupanjem u ugovorni odnos se ima smatrati akt prihvata ponude (porudžbine) od strane Nalogodavca i davanje potvrde porudžbine od strane firme Clean & Tidy. Ovakva potvrda porudžbine je obavezna iz razloga što je u istoj neophodno razjašnjenje svih tehničkih detalja oko usluge i odnosne cene koja je predmet usaglašavanja Nalogodavca i firme Clean & Tidy.

3. Za slučaj da posebnim ugovorom nije drugačiije određeno, bilo koja strana može raskinuti ugovorni odnos u tekućem mesecu za tekući mesec pri čemu se prema firmi Clean & Tidy d.o.o. moraju izmiriti sve obaveze do trenutka raskida. U slučaju da je do raskida došlo u prva 3 (tri) meseca od zaključenja ugovora, firma Clean & Tidy d.o.o. zadržava pravo da od Nalogodavca zahteva jednokratnu nadoknadu u visini 70% jednomesečnog održavanja u slučaju da je firma Clean & Tidy izvršila genralno čišćenje odmah nakon zaključenja ugovora a koje se inače radi gratis za ugovor o redovnom održavanju na period od minimum 6 (šest) meseci.

4. Bilo kakva izmena ugovora ili ugovornog odnosa (po osnovu prihvaćene ponude i potvrde porudžbine) zahteva pisanu formu te se u tom smislu bilo kakav prethodni pisani ili usmeni dogovor ima smatrati nevažećim.

§15. Dejstvo ugovora

U slučaju da pojedine odredbe ugovora/ ugovornog odnosa postanu nevažeće odnosno da iste ne budu primenjive u toku realizacije iz bilo kog razloga, isto neće uticati na važnost i dejstvo ostatka ugovora. U tom slučaju, ugovorne strane se obavezuju da u najkraćem roku, ne dužem od 30 (trideset) dana nađu odgovarajuću zamenu za onaj deo teksta koji je postao nevažeći/neprimenljiv s tim da se obe ugovorne strane imaju rukovoditi time da je neophodno zadržati istu ekonomsku svrhu / značaj.

§16. Primenljivi Zakon i rešavanje sporova

Na ugovorni odnos Nalogodavca i firme Clean & Tidy važe i primenjuju se pozitivni zakonski propisi na snazi u Srbiji.U slučaju spora, ugovorne strane će nastojati da isti reše sporazumno. Za slučaj da isto nije moguće, ugovara se stvarno nadležni sud u Beogradu.

§17. Završne odredbe

Firma Clean & Tidy zadržava pravo na izmene / dopune svojih Opštih uslova poslovanja, o čemu je dužna da obavesti Nalogodavca i ukaže na korekcije. Pošto je isto izvršeno od strane firme Clean & Tidy, za dalji ugovorni odnos između Nalogodavca i firme Clean & Tidy važe i primenjuju se novi Opšti uslovi poslovanja firme Clean & Tidy.

Beograd, 01.10.2013. godine Clean & Tidy d.o.o., Beograd

11 comments

  • Nu har du en till som favrtioat din fina sjal! Baske mig om jag kanske ska försöka att för första gÃ¥ngen i mitt liv sticka en spetssjal :-)

  • 10 years in re-education prison was too long for me, or even for you. Nightmares are still real and frequent.” thà làm GIA NO cho nÆ°á»›c Nam, còn hÆ¡n làm vÆ°Æ¡ng nÆ°á»›c Cá»™ng”

  • disse:I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

  • Força aí, Luis. O tal doutor bem pode berrar e estrebuchar que ninguém lhe passa cartão. De tanta sabedoria que apregoa e que parecia ter, afinal é um ignorante e incompetente.E a ignorância mais a incompetência são muito atrevidas.

  • I’m coming off a hip labral tear, which meant not only missing the DC RnR half in March, but 6 months of no exercise at all. I was finally cleared to start exercising again, so I’m began the C25k a few weeks ago and am started to feel my running legs return. I won’t be ready for the full MCM, but my plan is to run the MCM10k. Good luck w/ your training, and I’ll keep my eye out for you at the finish!Alleigh recently posted..

  • Das gute Beispiel:Alle Bundesbürger die Hartz4 ( Summe), für gerecht halten ,sollten 1 Jahr den Betroffenen vor machen wie es geht mit dem Geld sein Leben zu bestreiten.Im 2 Jahr könnten diese Leute noch ein Jahr mit einemmini Stundenlohn (3-5 Euro) zeigen wie glücklich man auch mit wenig Geld sein kann.

  • Kanssaihmisille tärkeiden asioiden avoin halveksunta ja pilkkaaminen ei ole järin sivistynyttä tahi kehittynyttä käytöstä eikä myöskään rakentavaa keskustelua.Jos uskonnottomuus on fiksua, niin kannattaisi käyttäytyä sitä kuvaa ylläpitävällä tavalla eikä taantua fundamentalistien tasolle.

  • Maybe if we all start buying Adwords we will get a reply!The good news in all of this is that my hits from Bing and Yahoo are up today! I wonder if AOL has made any comments to Matt Cutts? After all AOL uses Google for their search engine? Get it together Google, you are killing businesses! Including your own!

  • I’ve been doing the … I’ve been doing the North-South choke just like this for a while now. Glad to see some high level guys coming to the same conclusions. My only concern is how you’re getting the arm underneath the head from behind like that. I find that this gets very difficult when the opponent decides to really glue the back of his head to the mat. How do you deal with this? Personally I just do the standard ‘looping’ entry, using a screwing motion with my arm to (hopefully) get it deep enough.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.